Apr.12

Vitalk.vn

– R&D và đưa ra hướng đề xuất

– Cùng với trưởng ban cộng đồng và các bộ phận liên quan để định hướng phát triễn Vitalk.vn

– Wireframe, concept, Spec

– Chuyển giao thông tin với bộ phận Dev thực thi phát triễn

Apr.12

Apr.12

Banbe SNS new version

– Cùng với các product/BA khác phát triễn định hướng cho dự án này

Apr.12

Sohoa TechAward 2012

– Vai trò product trong event cuộc thi này

– Tiếp nhận request về cuộc thi từ bộ phận Sohoa và thực thi cùng với bộ phận Dev để phát triễn cũng như oepration

Apr.12

VNEForum travel portal vertical

– R&D

– Phối hợp với khối nội dung để đưa ra concept cũng như wireframe

– VNEForum là tiền thân của Vitalk.vn hiện nay

Apr.12

Vnexpress GameThu

– Đóng vai trò product cho dự án vertical VNE GameThu

– Phối hợp với khối nội dung Gamethu để đưa ra concept và wireframe Spec

– Cầu nối với khối kỹ thuật để phát triễn

 

Apr.12

Banbe.net

– Cùng với các product &BA khác chung sức phát triễn và điều hành Banbe.net cũng như các Application chạy trên đó

 

Apr.12

Apr.12