Apr.12

Zing Chat

– Coordinator với đối tác TQ để duy trì phát triễn và fix bug sản phẩm

– Chỉnh sửa Translate cho chương trình Zing chat

 

 

Apr.12

Zing city

– Đóng vai trò R&D cho dự án này

– Tư vấn cho các product phát triễn theo công trình nghiên cứu của dự án

 

Apr.12

Zing Love

– Đóng vai trò R&D cho dự án này

– Tư vấn cho các product phát triễn theo công trình nghiên cứu của dự án

 

Apr.12

Đại dương vui vẻ

– Translate Chinese – Vietnamese

– Hổ trợ thêm Coordinator phần nào đó với đối tác trong quá trình chuyển giao và fix bug

 

 

Apr.12

ZingMe Point

– R&D và concept cho hướng phát triễn cho ZingMe Point

– Tôi đã không trực tiếp phát triễn cho project này mà theo cách hổ trợ R&D cho bộ phận team khác của ZingMe phát triễn

Apr.12

Khảo sát

– Tôi đã tổng quát để viết lại spec document cho Khảo sát trong giai đoạn sau đó

– Từng có giải đoạn Operation Khảo sát trong quá trình phát triễn

 

 

Apr.12

Zing VIP

– R&D 

– Design concept & Spec

Apr.12

Apr.12

Apr.12

Nuôi Heo

– R&D

– Concept – wireframe – Spec