Khảo sát

Khảo sát

– Tôi đã tổng quát để viết lại spec document cho Khảo sát trong giai đoạn sau đó

– Từng có giải đoạn Operation Khảo sát trong quá trình phát triễn