Nông trại vui vẻ

Nông trại vui vẻ

– Có trách nhiệm giám sát operation và báo cáo về kết quả trong quá trình game hoạt động

– Từng làm qua các event như Noel, NewYear trong game