Vitalk.vn

Vitalk.vn

– R&D và đưa ra hướng đề xuất

– Cùng với trưởng ban cộng đồng và các bộ phận liên quan để định hướng phát triễn Vitalk.vn

– Wireframe, concept, Spec

– Chuyển giao thông tin với bộ phận Dev thực thi phát triễn