VNEForum travel portal vertical

VNEForum travel portal vertical

– R&D

– Phối hợp với khối nội dung để đưa ra concept cũng như wireframe

– VNEForum là tiền thân của Vitalk.vn hiện nay