Vnexpress GameThu

Vnexpress GameThu

– Đóng vai trò product cho dự án vertical VNE GameThu

– Phối hợp với khối nội dung Gamethu để đưa ra concept và wireframe Spec

– Cầu nối với khối kỹ thuật để phát triễn