Zing Chat

Zing Chat

– Coordinator với đối tác TQ để duy trì phát triễn và fix bug sản phẩm

– Chỉnh sửa Translate cho chương trình Zing chat