Zing city

Zing city

– Đóng vai trò R&D cho dự án này

– Tư vấn cho các product phát triễn theo công trình nghiên cứu của dự án