ZingForum Preview Concept

ZingForum Preview Concept

– Preview lại Zing Forum cũ trên nền tảng VBB để đề ra hướng concept sản phẩm mới cho Zing Forum tự xây dựng mới

– Rất tiếc là dự án này đã dừng lại trong quá trình phát triễn do cần tập trung vào những dự án quan trọng hơn