ZingMe Point

ZingMe Point

– R&D và concept cho hướng phát triễn cho ZingMe Point

– Tôi đã không trực tiếp phát triễn cho project này mà theo cách hổ trợ R&D cho bộ phận team khác của ZingMe phát triễn