Zingme Show

Zingme Show

Các công việc

– R&D 
– Đưa ra Concept, wireframe và spec