Comback to FPT Online

–       Gamethu VNE: chịu trách nhiệm nhận request thông tin từ bộ phận Gamethu VNE để cùng đưa ra concept sản phẩm, wireframe, Spec, truyền đạt với khối kỹ thuật kỹ thuật liên quan để xây dựng

 

–       Event: Sohoa TechAword 2012/ione sắc màu:  chịu trách nhiệm spec, wireframe và kết nối giữa các khâu kỹ thuật để chạy cuộc thi

 

–       Banbe.net: R&D, Product, wireframe, Spec

 

–       Adnetwork: Research mảng adnetwork, tuy nhiên thời gian dành cho mãng Adnetwork không nhiều

 

–       Vitalk.vn : phụ trách dự án Vitalk

 

              + R&D và đưa ra hướng đề xuất

              + Cùng với trưởng ban cộng đồng và các bộ phận liên quan để định hướng phát triễn Vitalk.vn

              + Wireframe, concept, Spec

              + Chuyển giao thông tin với bộ phận Dev thực thi phát triễn