FPT Online

Phụ trách sản phẩm Vnexpress và Vitalk

 

VNE Video: triễn khai phiên bản mới VNE Video 2015

              + Tiếp nhận ý kiến và requirements từ thư ký tòa soạn và các trưởng ban liên quan vể yêu cầu để phụ vụ cho việc triễn khai

              + R&D và đưa ra hướng đề xuất hoạch định sản phẩm trên trang

              + Wireframe, concept, Spec

              + Phối hợp và và cầu nối giữa khối nội dung với kỹ thuật thuật, đảm bảo thực thi sẽ phẩm như sự thống nhất

 

Vitalk.vn : phụ trách triễn khai dự án Vitalk 2015

              + R&D và đưa ra hướng đề xuất với chiếc lược mới về UX mobile

              + Cùng với trưởng ban cộng đồng và các bộ phận liên quan bên báo Vnexpress để định hướng phát triễn Vitalk.vn

             + Wireframe, concept, Spec

              + Phối hợp và và cầu nối giữa khối nội dung với kỹ thuật thuật, đảm bảo thực thi sẽ phẩm như sự thống nhất

 

VNE SucKhoe-BenhVien: triễn khai chuyên mục mới của VNE liên quan đến Sức khỏe – bệnh viện