VNG Group (VinaGame)

 

Tôi thực tập lần 2 trong 3 tháng tại VNG và sau đó tôi trở thành Freelance cho VNG trong thời gian tôi theo học NIIT

 

Các công việc của tôi bao gồm:

 

–       R&D các sản phẩm dịch vụ IM, Media, SNS của Trung Quốc

–       Làm Coodiator giữa VNG và Partner, thời tôi làm là giai đoạn  Zing chat v1 với cty Lava lava TQ

–       Dịch thuật tiếng Trung sang tiếng Việt cho các ứng dụng Zing Chat v1, Zing chat v2 (Tencent QQIM)

–       Hổ trợ test sản phẩm cho dịch chat

–       R&D cho Zing Love and Zing City