VNG Group

R&D Executive & Product Development Executive

 

Thời gian này tôi đã thay đổi title 2 lần, lần đầu tôi làm R&D chuyên nhiệm vụ R&D sản phẩm online, thời gian kế đó tôi kiêm nhiệm chức danh Product Development Executive chuyên hoạch định chiến lược phát triễn & quản lý các sản phẩm online

 

–       Dịch thuật:  các game SNS và một số thứ liên quan dành cho Zing Me

 

–       R&D:  nghiên cứu các sản phẩm social network để định hướng phát triễn cho Zing me

 

–       Operation: chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược phát triễn, quản lý tình trạng đưa ra hướng giải quyết, báo cáo cũng như truyền thông với các đối tác thay đổi request

            + Sản  phẩm điển hình mà tôi phụ trách: Ao cá vui vẻ, trách nghiệm, Voting vv…

 

–       Concept Product: viết Spec, wireframe và concept cho một số ứng dụng của Zing Me

 

–       Coodiator: tôi vẫn tiếp tục làm truyền thông với đối tác cho các game của Zing Me như Nông trại vui vẻ, Nhà hàng vui vẻ vv…